STADGAR FÖRENINGEN SOLVALLA VETERANER

§ 1 Föreningens firma: Solvalla Veteraner

Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var och en för sig

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens målsättning är att
 • Stimulera och utveckla kamratskap bland Solvallas travsportintresserade besökare.
 • Vårda och bevara Solvallas historia.
 • Vara en resurs för Solvallas ledning i samband med olika evenemang.
 • Utveckla samarbete med andra organisationer inom travsporten och Solvalla.
Föreningen ska uppfylla målsättningen genom att
 • Arrangera medlemsmöten av olika slag.
 • Dokumentera Solvallas historia genom att söka och studera befintligt material i arkiv och liknande.
 • Ordna trivsam mötesplats på Solvalla i samband med tävlingar.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm i Stockholms kommun i Stockholms län.

§ 4 Medlemsskap

Den som har ett långvarigt och etablerat intresse för travsport i allmänhet och Solvalla i synnerhet och som vill bidraga till Solvalla Veteraners målsättning.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen består av ordförande och 4 – 10 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman, för senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 31 januari.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast 28 februari avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1 år.
 13. Val av revisor.
 14. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid (senast 31 januari) inkomna motioner.
 15. Övriga frågor

  Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

  § 11 Extra årsmöte

  Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst ¼-del av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

  § 12 Rösträtt

  Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med skriftlig fullmakt.

  § 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

  Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

  Omröstning sker öppet, utom vid val då sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

  Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

  Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

  § 14 Regler för ändring av stadgarna

  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen.

  § 15 Utträde

  Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

  § 16 Uteslutning

  Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller målsättning, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

  Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 3 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 3 dagar efter beslutet.

  § 17 Upplösning av föreningen

  För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till medlemmarna. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

  2018-02-23

  Bertram Langemar
  Ordförande

  Willy Nyström
  Sekreterare och kassör